Сенім жәшігі

30.04.19 жыл

doveriya.yashchik@inbox.ru

17.04.19 жыл

Ереже
жазбаша өтiнiштер үшiн «Сенiм жәшiгi» туралы
оқушылардың, олардың ата-аналарының және олардың

I. Жалпы ережелер

1.1. Осы Ереже оқушылардың жазбаша өтiнiштерi үшiн «сенiм жәшiгiнiң» жұмыс iстеу тәртiбiн белгiлейдi.

1.2. «Сенiм жәшiгi» басты кiреберiстiң жанында орналасқан.

1.3. Осы Ереже педагогтардың мектеп оқушыларымен, олардың ата-аналарымен және оларды алмастыратын тұлғалармен тиiмдi өзара iс-қимылын ұйымдастыру мақсатында әзiрлендi.

1.4. Өтiнiштер барлық байланыс деректерiн көрсете отырып, қол қойылған, сондай-ақ анонимдi болуы мүмкiн.

II. Негiзгi мiндеттер

2.1. «Сенiм жәшiгi» қызметiнiң негiзгi мiндеттерi:

1) бала құқықтары жөнiндегi мәселелердi қамтитын оқушылардың жазбаша өтiнiштерiн, сондай-ақ мектепте оқу-тәрбие процесiн ұйымдастыру жөнiндегi ұсыныстарды жедел қабылдауды, есепке алуды және қарауды қамтамасыз ету;

2) өтiнiштердi өңдеу, қарау үшiн жiберу және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тиiстi шараларды қабылдау.

3) «Сенiм жәшiгi» арқылы келiп түскен өтiнiштердi талдау, негiзделген шағымдарды тудыратын себептердi жою мақсатында оларды қорыту;

4) оқушының шағымына, өтiнiшiне жедел ден қою және оның проблемаларын шешу.

II. Сенiм жәшiгiнiң жұмысын ұйымдастыру тәртiбi»

3.1. «Сенiм жәшiгiнiң» жұмыс iстеу және жұмыс тәртiбi туралы ақпарат мектеп-интернаттың ресми сайтында орналастырылады, мектептiң әрбiр оқушысына, сондай-ақ олардың ата-аналарына жеткiзiлдi.

3.2. Жазбаша өтiнiштердi алғаннан кейiн бала құқықтары жөнiндегi уәкiл педагог-психологпен және әлеуметтiк педагогпен бiрлесiп, оларды тiркеудi және директордың тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасарымен бiрлесiп қарауды жүргiзедi.

IV. Жауапкершiлiк

5.1. «Сенiм жәшiгi» арқылы алынған ақпаратпен жұмыс iстейтiн лауазымды тұлғалар алынған мәлiметтердiң құпиялылығын сақтау үшiн дербес жауапты болады.

Сенім жәшігі Сенім жәшігі Сенім жәшігі